akta (v.)

Teinnæs

akta saj (v. refl.)

[ak:ta]

1) ta sig i agt: ‹jâ ska nokk akta maj forr å saj nâd›; ‹akta daj forr’ijn›.

2) dy sig: ‹akta daj, du!› ‹hvis du inte aktar daj, ska jâ gje daj›; ‹kajn du akta daj!› kan du holde dig i skindet!.