bjøggvång (n.)

Teinnæs

bjøggvång (m.)

bygvang. ‹Hijnjsagårs bjuggvång› (Køie).