bådshâga (m.)

BO

båds-hâga (s.m.)

[bꝏðshga]

båds-hâga (s.m.) [bꝏðshga]

bådshage.hon e ikkje te å nå me ejn bådshâga (talem.) (ɔ: hun er stor på det)

Teinnæs

bådshâga (m.)

bådshage; ‹hon [e] ijkje te å nå me ijnj bådshâga› – er stor på det.