awtangjeruer, awtangjærruer (adj.)

Espersen

Awtangjeruer, awtangjerruer (adj.)

u-ut

som er arbeidsom og flittig langt ud paa Aftenen (s. Gjeruer).