bakka (m.)

Espersen

Bakka (m.)

(Sv. backe, Nsk. Bakkje; jfr. Isl. bakki = holt i Heimskr.; Gislas. D. O. p. 29),

1) Bakke, Jordhøining, skraaliggende Jordsmon.

2) Bjerg, Fjeld (ɔ: de fremragende Høider af Landets Urbjergsmasse); saaledes nordlands: ‹Hammara-bakkana›, ‹Rijnga-bakkana›, ‹Röskjärkje-bakkajn›, ‹Sömlegårsbakkajn› f. fl.; midtlands: ‹Stortebakkana› ɔ: Bratfjeldene (hvoraf ‹Rytara-kneitijn› og ‹Örnijna-bakkajn› ere de høieste); sydlands: ‹Paradisbakkana› og ‹Hälvedesbakkana›[Espersen skriver i en note: Det almindelige Navn nu; men burde hedde: ‹Hälledesbakkana› el. ‹Hälledsbakkana› (paa Vidensk. Selskabs Kort findes: Helledsbakkana el. Helvedesbakkana); hvilket sees deraf, at en i Nærheden liggende Gaard endnu den Dag i Dag bærer Navn af: Hälledsgårijn (i ældre Tider ogsaa benævnet Hälledesgårijn; V. S. K. har: Helledsgårijn; Mansa: Helletsgårijn), ligesom man ved Paradisbakkana finder Paradisgaardene. Forvanskningen naaer imidlertid allerede ud over eet Aarhundrede i det mindste (Thurah skriver Helvedes-Bakke, ja endog Helvedsgaard); hvor let den kunde opstaae, ligger for Alles Øine. Det rette Navns Oprindelse er uvis. Maaskee det kommer af det gamle danske O. Hællædh el. Hællædhe, Helt, Kriger (A. S. hælith, hæled). At udlede Navnet af adj. häjlluer, behagelig, hyggelig, som Nogle ville, er allerede misligt af den Grund, at bemældte Høidepunkt slet ikke vækker Forestilling om noget Behageligt eller Hyggeligt.]). Imidlertid haves om andre lignende Høider Benævnelsen bjär, Bjerg, f. E. ‹Rispebjär›, ‹Slamrebjär›, ‹Onsbjär›, ‹Krakbjär› f. fl., hvilken Benævnelse dog for Størstedelen indskrænker sig til Søndre-Herred og den sydlige Deel af Øster-Herred, og er sikkert udenfor Stednavne en ligesaa sjelden og ualmindelig Betegnelse som f. E. hammara, hajl, klint, kujll, kujlla, der dog forekomme overalt paa Landet i Stednavne. Man kan derfor sige, at Bornholmeren i Regelen bruger ‹bakka› selv om Bjerg og Fjeld, ligesom omvendt Angelboen altid bruger Bjirre (Bjerg) selv om Bakke og Høi (s. Hagerup p. 6). Benævnelsen Fjeld har hverken hjemme i Stednavne eller i Folkesproget, men er i den senere Tid optaget af Enkelte og udtales fjäjll.