bro (v.) II

BO

IIbro (v.)

[bro]-er, -de [broðə, brodə], -t ell. -d [brot, broð, brod]

bro (v.) [bro]

-er, -de [broðə, brodə], -t ell. -d [brot, broð, brod]

gnide på noget forholdsvis blødt ell. eftergivende, på en masserende måde, ell. på en mindre genstand ved at lade den rulle og glide mellem fingrene ell. hænderne. bro hænnarna, gnide, massere hænderne. ||bro iven (oien), gnide øjnene. || bro næzan, gnide, klø næsen. for å få vårter te å gå vækk, skujlle di stjæla ejn flæskasvær å bro vårtan me la ble å sidde å bro dai i ansaited hela tien!› ‹du må’nte bro i såred di brode horrastakkalijn me sne i ansaited hønsen liggja å bro dem (ɔ: ligger og bader og boltrer sig i sand ell. tør jord (liggja å bâla dom)) ded tøller inte å bro på› ‹knæd e så ømt, du må’nte bro på’ed || ‹hær har du et hânkle å bro dai torr me (ɔ: efter et bad)› ‹du ska bro dai varmer (ɔ: massere dig varm) du skal bro fittelsen gott i (ɔ: gnide fedtkremen godt ind i huden) hajn va farru å bro iven idå hâud på sai (ɔ: om voldsom gniden af øjnene) jâ plokte et âus å brode kjærnana idå klompana va så möra, ad ejn kujnne bro dom itu imæl fingrana (ɔ: smuldre dem mellem fingrene) hon vaskar sai inte ræitit, hon broer bâra möjed lid runt i ansaited jâ brode ejnhelu möj å kjâulijn›. || ved vask: gnide tøjet bro klær betyder ikke, som angivet i Esp., vaske klæder, men betegner at udføre den del af vaskningen, hvor tøjet efter at have ligget i blød gnides). di brode toied på vaskebræd, å di brode’d âu i hænnarna› ‹du ska bro toied gott› ‹dær sto en konna uda i gårijn å brode toi jâ e færdi me å bro, jâ ska te å kåga›. || m. h. t. noget, der er for stivt, fx søm ell. linning på tøj, kitmasse osv.: gnide og valke det for at gøre det blødt. tâ å bro sømmijn!› ‹du ska bro kjâulijn i halsijn, hajn e for stiver du ska bro kjitted, te de bler bløtt!› ‹ejn kajn stoppa’d ud me papper, når ejn fosst broer ’ed gott, så stivhedijn går idå’d›. || bro ejn om næzan ell. snudan (me nâd), gnide en om næsen med noget (ubehageligt), som afstraffelse, evt. med opdragende formål, overfor børn, hunde ell. katte, der skal vænnes af med noget, lære at holde sig fra noget olgn.hon vijlle vænna horrijn å me å gjorra sæjngen våd, å så tâu hon å brod’ijn om næzan me de våda lâgened; å de jolp, sâ hon›. bro om næzan, snudan, me sne, me snebujlla, alm. afstraffelsesskik blandt drenge; ved Latinskolen i Rønne var det tidligere en fast skik, at hver ny dreng i skolen, skulde “*broes om snudan me sne; skikken kaldes ogsåad vaska*”. overf.:ded hadde di ju å bro’ijn om snudan me sin (ɔ: at rive ham i næsen sidenefter). || bro snudan på ejn, egl. give ens næse en kraftig behandling, give en på snuden; overf. : give en en ordentlig omgang (= tryntorra). jâ ska nok bro snudan på’jn› ‹jâ skal lâua for, ad Marker brode snudan på’jn›. || bro nâd om, svøbe, vikle noget om (på en mere tilfældig ell. ligegyldig måde).kajn Di inte tâ ejn sækkj å bro om (ɔ: vikle om for at beskytte vedkommende ting)›. – Gotlansk “bro” i lign. anvendelser.

Espersen

Bro (v. tr.)

er-de-t

gnide; Gottl. bro: ‹bro hännarna, iven›, gnide Hænderne, Øinene; ‹bro klär›, vaske klæder; ‹hönsen bro dom›, Hønsene ligge og bade, boltre sig i Sand eller tør Jord. Det sønderj. broe (brode, braade) bruges vel paa lignende Maade om Hønsene, men Betydningen har udviklet sig af et andet Grundbegreb; thi, at det er et fra det bornholmske ganske forskjelligt Verbum, sees af de hos Molbech (D. D. L. p. 52) anførte Exempler og Sammenligninger.

Lærernes Ordbog

Bro (v.)

gnide; sv. gnó.

Teinnæs

II bro (v. tr.)

bro:er, bro:de, bro:t (m. streg u. t) og bro:d

gnide. Se Esp.; ‹bro klær› betyder imidlertid ikke: vaske klæder, men: gnide på tøjet i vask – Andre ex. på ordets brug: ‹jâ brode ijnjhelu möj å kjâwlijnj›; ‹hon vaskar saj inte ræjtit, hon broer bâra möjed lid runt i ansajtet›; ‹jâ e færdi me å bro, jâ ska te å kåga› (vask). ‹kajnj di inte tâ ijnj sæjkj å bro om›, dvs. vikle om. ‹bro ejnj om snudan me sne, me sne i ansajted›, en proces, som hver ny dreng i latinskolen måtte undergå; kendtes også: at ‹vaska›. ‹bro bro breda, va ska vi leda› – det samme som den da. leg bro bro brille.