bya, by (f.) I

Espersen

Bya (f.)

Byge, Iling; Nsk. Bya, f.; Sv. by, m.