frama (adv.)

Espersen

Frama (adv.)

fremme; Isl. frammi, Nsk., Sv., Angel. f. fl. framme.