fraiara (m.)

Espersen

Freiara (⟦m.⟧)

[s. freia.]